Pengumuman Kelulusan 2023

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA MUHAMMADIYAH BULAKAMBA BREBES

NOMOR : E – 6/SMK.M/423.7/360 /2023

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA MUHAMMADIYAH BULAKAMBA BREBES

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Menimbang :

Bahwa setelah memperhatikan perolehan nilai raport, praktek kerja lapangan, nilai uji kompetensi kejuruan dan nilai ujian sekolah SMK Muhammadiyah Bulakamba Brebes Tahun Pelajaran 2022/2023 perlu ditetapkan siswa didik yang dinyatakan lulus dan dituangkan dalam bentuk surat keputusan

Mengingat :

1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

2. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

3. Berdasarkan surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No. 420 / 04242 pertanggal 7 Maret tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar (Asesmen Sumatif ) pada Satuan Pendidikan Jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023

Memperhatikan :

Hasil keputusan Rapat Pleno yang dilaksanakan Rabu 3 Mei 2023 tentang penetapan kelulusan peserta didik SMKS Muhammadiyah Bulakamba Tahun Pelajaran 2022/2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

1. Nama-nama yang tertuang dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan LULUS dan LULUS BERSYARAT dalam menempuh Ujian Tahun 2022/2023

2. Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

############################################################################

Masukkan nomor ujianmu pada form yang disediakan.